[MSWORD] เพิ่ม Cross-Reference เอาไว้อ้างอิงรูปภาพ หรือตารางในตารางครับ

หลายครั้งเรากำลังเขียนรายงานอยู่ แล้วมีข้อมูล Pattern แบบนี้

หลังจาก Insert Caption เพื่อใส่คำว่าภาพที่ 6(ที่ถูก Highlight สีเหลือง) แล้วตรงคำว่า ดังภาพที่ 6(กรอบสีแดง) ต้องพิมพ์เอง หรือป่าว

คำตอบไม่ต้องพิมพ์เองครับ ใน Microsoft Word มี Feature นี้อยู่แล้วครับ ชื่อว่า Cross-Reference ครับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  • Insert Caption ให้เรียบร้อยก่อนครับ
  • Click บริเวณที่ต้องการใส่ Cross Referece ครับ
  • จากนั้นมาที่ Ribbon > Reference > Cross Reference ตามขั้นตอนครับ
  • **ในกรณีที่มีการย้าย หรือแก้ไขสำดับสามารถ Click ขาว เลือก Update Field ได้เลยครับ